27 listopada 2017 / kategoria: porady / Brak komentarzy

Większość poszkodowanych nie zdaje sobie sprawy, że po wypadku może ubiegać się o odszkodowanie. Posłuży nam ono m.in. do pokrycia kosztów leczenia. Co zrobić, aby je uzyskać?

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

O ubezpieczenie możemy ubiegać się przez okres 3 lat od momentu poznania sprawcy wyrządzonej nam szkody. Po upływie tego czasu roszczenia się przedawnią. Jednak w przypadku skazania sprawcy wyrokiem karnym, czas na uzyskanie odszkodowania przedłuża się do lat 20. Nawet jeśli sprawca nie został wskazany w sposób jednoznaczny, należy nam się odszkodowanie. Możemy ubiegać się o nie również wtedy, gdy ucierpieliśmy wskutek wypadku mającego miejsce poza granicami naszego kraju lub jeśli sprawcą był obcokrajowiec.

Jaki rodzaj świadczeń nam przysługuje?

Rodzaj świadczeń zależny od przypadku, w którym się znaleźliśmy. Dla szkody na osobie możemy ubiegać się o:

 • rentę wyrównawczą z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę na zwiększone potrzeby,
 • zwrot kosztów za leczenie,
 • odszkodowanie za utracony dochód,
 • zadośćuczynienie.

W wypadku, w którym straciliśmy bliską osobę, możemy ubiegać się o następujące świadczenia:

 • rentę alimentacyjną,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji materialnej,
 • zadośćuczynienie.

Gdy w wyniku wypadku doszło do uszkodzenia mienia (np. samochodu), możemy ubiegać się o świadczenia:

 • pokrycie wszystkich kosztów naprawy,
 • naprawę na koszt ubezpieczyciela,
 • zwrot kosztów holowania,
 • zwrot kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego,
 • zwrot równorzędny utracie wartości rynkowej pojazdu.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania jest zebranie właściwej dokumentacji. Należy ją przekazać wraz z wnioskiem do ubezpieczyciela. Ma on około 30 dni na wypłacenie nam odszkodowania. Według prawa przysługuje mu do 90 dni na jego wypłatę, jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana. Mamy kilka możliwości dla ustalenia wysokości świadczenia. Jedną z opcji jest ugoda, która może skusić nas perspektywą szybkiego rozwiązania całej sprawy i uzyskania potrzebnych pieniędzy. Nie jest to koniecznie zawsze najlepsze rozwiązanie, gdyż może się okazać, że wysokość świadczeń określona przez sąd lub ubezpieczyciela będzie dla nas bardziej korzystna. Decydując się na zawarcie ugody dokładnie przeanalizujemy wszystkie szkody oraz ich następstwa, gdyż nie można jej wycofać i wraz z nią zrzekamy się wszystkich roszczeń związanych z wypadkiem.

Jakie dokumenty musimy skompletować?

Kompletowanie dokumentów należy rozpocząć od ustalenia okoliczności zdarzenia:

 • Kto był sprawcą?
 • Jak przebiegało zdarzenie?
 • Czy mamy świadków zdarzenia? (wskazanie ich imion i nazwisk, a także adresu zamieszkania)

Koniecznie pozyskajmy również informacje na temat:

 • sygnatury sprawy,
 • oddziału prokuratury lub jednostki policji, zajmującej się naszą sprawą,
 • numeru polisy OC,
 • nazwy zakładu lub towarzystwa ubezpieczającego w zakresie OC, NNW.

Dodatkowo wykonajmy również zdjęcia z miejsca wypadku. Wszystkie wymienione wyżej dane będą pomocne w obronie podczas procesu karnego lub cywilnego, który dotyczyć będzie wskazania winy, a także ustalenia wysokości i rodzaju świadczeń. Dzięki zebraniu pełnej dokumentacji już na miejscu zdarzenia unikniemy sytuacji, w której sprawca mógłby mataczyć, powoływać fałszywych świadków i zacierać prawdziwy obraz sprawy.

Gdy mamy trudności z porozumieniem się z uczestnikiem wypadku – jest on obcokrajowcem, nie chce udostępnić swoich danych – bezzwłocznie wzywajmy policję.

Aby otrzymać ubezpieczenie potrzebna będzie nam dokumentacja nie tylko z miejsca wypadku, ale również z prokuratury i sądu.

Dokumentacja z prokuratury i sądu

 • Akt oskarżenia
 • Opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego
 • Odpis postanowienia o przedstawieniu zarzutów sprawcy
 • Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania, jeśli zostało ono umorzone

Od sądu – w przypadku toczenia procesu karnego – musimy uzyskać wyrok zapadły w ostatniej instancji.

Jeśli wypadek nastąpił w miejscu pracy

Wypadki drogowe nie są jedynymi, które usposabiają nas do uzyskania odszkodowania. Również, gdy do zdarzenia doszło w miejscu pracy zwrócić się do ubezpieczyciela. Niezbędna będzie nam do tego następująca dokumentacja:

 • karta wypadku w pracy,
 • protokół ustalenia okoliczności wypadku w pracy (BHP),
 • oświadczenie poszkodowanego o wypadku – które wystawia się w przypadku braku protokołu ustalenia okoliczności wypadku w pracy. Powinno ono zawierać opis zdarzenia, dane świadków i informację o przyczynie niesporządzenia wymienionego wcześniej protokołu.

Rodzaj świadczenia a niezbędne do skompletowania dokumenty

W zależności od rodzaju świadczenia, jakie chcemy uzyskać i doznanej szkody, różne będą dokumenty, które musimy przedstawić ubezpieczycielowi celem uzyskania odszkodowania.

Występując o odszkodowanie zadośćuczynienie i rentę musimy udowodnić uszczerbek na zdrowiu. Pomocne w jego oszacowaniu będą następujące dokumenty medyczne:

 • karta informacyjna ze szpitala i pogotowia,
 • historia choroby,
 • wyniki badań,
 • kartoteki medyczne,
 • opinie lekarskie,
 • skierowanie na badania, rehabilitacje,
 • i inne dokumenty potwierdzające doznanie uszczerbku na zdrowiu.

Poszkodowany ma prawo do podejmowania wszystkich działań, które umożliwią mu zmniejszenie rozmiaru szkody. Dlatego zaleca się uzyskiwać opinie specjalistów, które mogą pomóc w uzyskaniu większego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Do ubezpieczyciela zaleca się dostarczyć również:

 • dokumentację fotograficzną,
 • orzeczenia lekarskie określające procentowy uszczerbek na zdrowiu.

Poszkodowanemu przysługują również świadczenia z tytułu doznania urazu psychicznego. Zebranie opinii lekarzy psychologów i psychiatrów pomoże w udowodnieniu zaistnienia problemu i otrzymania stosownego zadośćuczynienia lub renty.

Co po wypadku i zebraniu dokumentacji?

Możliwie jak najszybciej od chwili wypadku powinniśmy poinformować ubezpieczyciela sprawcy o zdarzeniu. Możemy zrobić to nawet przez infolinię. Wystarczy krótko opisać wypadek i podać niezbędne dane. Po przyjęciu zgłoszenia może zostać do nas wysłany rzeczoznawca (przy wypadku samochodowym), który oceni szkody. W mniej skomplikowanych sytuacjach – gdy nie jest wymagana bardziej szczegółowa dokumentacja – odszkodowanie zostanie wypłacone nam ciągu kilkunastu dni. Jednak, gdy do zdarzenia doszło w miejscu pracy lub doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, wraz z pełną dokumentacją musimy zgłosić szkodę na piśmie do zakładu ubezpieczeniowego sprawcy.

Gdy wypadek był z naszej winy, powinniśmy zgodzić się na współpracę z policją i podać niezbędne do przeprowadzenia procedury dane. Jeśli miał on miejsce w zakładzie pracy, będzie nam dodatkowo przysługiwać jednorazowe odszkodowanie z ZUS za procentowy uszczerbek na zdrowiu. Jednak, gdy doszło do niego z powodu zaniedbania przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, ZUS nie przyzna nam świadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *